Nye reglar for barne- og ungdomsidretten i koronatider

Så her skriver Folkhelseinstitutet på facebook:

Hurra, nå åpnes det for all ordinær barne- og ungdomsidrett fra 1. juni 🤾🏽‍♂️⛹🏼‍♀️🤼 Både innendørs- og utendørs 🎉

Ett av de viktigste punktene i den reviderte idrettsveilederen er at det nå også åpnes for unntak fra anbefalingen om én meters avstand for barn og ungdom
🟡 opp til 19 år
🟡 under trening
🟡 i (faste) grupper inntil 20 personer.

❗️Flere grupper på inntil 20 personer kan samles hvis de holdes adskilt, og enkeltvis og
samlet kan overholde smittevernrådene. Det betyr at idretter som fotball og håndball nå kan gjennomføres med vanlig kontakt for barn og unge.

❗️Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne (kampsport, bryting, pardans og lignende) kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses.

🚦I den reviderte veilederen innføres smittereduserende tiltaksnivå rødt, gult og grønt (slik som for skolene). Tiltaksnivået for organisert idrett avhenger av smittesituasjonen og andre faktorer, og er per nå fastsatt av helsemyndighetene til gult nivå: https://www.fhi.no/nyheter/2020/revidert-smittevernveileder-for-idretten/

Husk fortsatt:
❗️at voksne ikke omfattes av unntaket, og må holde avstand
❗️syke personer skal holde seg hjemme
❗️god hånd- og hostehygiene

PS. For organisert svømming og skolesvømming er det laget egne tilpassede smittevernråd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/

NYTT STYRE FLORØ SK HANDBALL og AVTAKKING AV DET GAMLE

På årsmøte 7. mai med til sammen ca. 40 deltagere via ZOOM fikk Florø SK Handball et nytt styre med hele 9 nye styremedlemmer og med 3 fra det gamle ble det nye «arbeidende» styret på hele 12 stk.

Årsmøte ble ledet av dirigent Arlene Vågene som sammen med Øyvind Østrem også var hhv leder og medlem av valgkomiteen.

Der ble saker som årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, handlingsprogram 2020 – 2025, organisasjonsplan, årshjul, etablering av ungdomsråd gjennomgått og besluttet og nytt styre valgt.

Mandag 18. mai gjennomførte vi et felles møte med det nye og gamle styret for kompetanseoverføring og avtakking av det gamle.

Følgende ble takket av med rosene ord og blomster:

 • Jorunn Laila Farsund som nestleder etter totalt 5 år i styret.
 • Vivian Eriksen som medlemsansvarlig/fakturering etter 2 år i styret.
 • Inger Alsaker som kasserer etter 2 år i styret.
 • Anne-Grete sagen som sekretær etter 2 år i styret.

Jorunn, med sin evne til å få kontroll, oversikt, lange fartstid, sin evne til å tenke struktur/organisering og ikke minst økonomi, har en stor del av æren for den flotte utviklingen klubben har hatt de siste 5 årene. Men samtidig må det presiseres at samtlige som nå forlater styret har gjort en meget god jobb i styret og for klubben. BZ (Job Well Done)

Onsdag 20 gjennomførte vi et konstituerende styremøte der de fleste store oppgavene ble fordelt. Det nye styret vil nå bestå av:

 • Morten Mortensen
 • Olav Hatlemark
 • Oddlaug Nordal Fredheim
 • Nina Anett Steindal
 • Janne Sunde
 • Karianne Skavøy
 • Frode Sandvik
 • Annbjørg Hestdal
 • Olav Kvalvik
 • Monica Bøhmer
 • Rune Grimstad
 • Øyvind Østrem

Vi skal nå bruke tiden fremover til å sikre at vi får en god fordeling av oppgaver i styret og at vi sikrer at hele klubben med dens mange synlige og usynlige deler våkner fra «Corona dvalen» og blir klar for en ny sesong.

Med et slikt sterkt team i styret med en god blanding av kontinuitet og ny energi har vi alle forutsetninger for å sikre en fin utvikling av Florø SK Handball.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto (gamle styret): Olav Hatlemark

Vivien Eriksen, Jorunn Farsund og Inger Alsaker blei takka av på styremøtet.

Jorunn Farsund, avtroppende nestleiar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Inger Alsaker, avtroppende kasserar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Foto (nye styret): Cecilia Molander

Bak, frå venstre: Morten Mortensen, Olav Kvalvik, Monica Bøhmer, Frode Sandvik, Rune Grimstad, Øyvind Østrem, Olav Hatlemark, Karianne Skavøy, Janne Yri, Nina Anett Steindal og Oddlaug Nordal Fredheim. Annbjørg Hestdal var dessverre ikkje til stades ved fotograferinga.

KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HÅNDBALL

En merkedag i klubbens historie.

Endelig har vi klart å beskrive vår virksomhet mellom «to permer».

Klubbhåndboka for Florø SK Handball skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Den er laget av styret med utgangspunkt i mal fra Norges Idrettsforbund (NIF) som Norges Håndballforbund (NHF) bruker og etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.  Mye av underlaget er hentet primært fra NIF og NHF siden hjemmesider eller er linket dit.

Den er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka er sentral i klubbens arbeid med å heve kvaliteten i alle ledd og vil være gjenstand for en løpende revisjon.

Selv om klubbhåndboka nå er godkjent av styret er dette kun et første utkast (80 %). For at boka skal bli bedre er vi avhengig av tilbakemelding på feil, mangler eller forhold som er mangelfullt eller ikke beskrevet slik at den kan bli oppdatert.

Klubbhåndboka ligger under fana «OM OSS», eller klikk på «Klubbhåndboka» i teksten.

Men uansett, godkjenning og publisering av KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HANDBALL er en merkedag i klubbens historie. BZ til dere alle som har bidratt.

Vi skal bli bedre og det gir vi oss ikke på «6900 Florø».

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

,

Avskjedsfest for Hákon og Friða

Idrettshallane opnar i Florø

Mandag 18. mai kan vi starte å trene att i idrettssenteret. Vilkåret er at vi kjenner og følgjer prinsippa som gjeld for å unngå corona-smitte under trening i handball-hall. Sjå og lær rettleiaren lenger nede!

Merk dykk forslaget til nye treningstider. Om tida de har fått ikkje passar gje meg beskjed snarast. Grunna vedlikehaldsarbeid i senteret vil de truleg måtte bruke inngangen ved løpebana. Vi skal prøve å få aktivert tilgangskorta til ein trenar for kvart lag til måndag

Førebels opnar vi berre for trening ned til og med neste sesongs 12-årsklasse, og for dei gruppene som har sagt ifrå om at dei vil begynne å trene.

Hovudtrenaren for årgangen har ansvaret for at reglane vert følgt opp! Her er nokre hovudpunkt i rettleiinga som gjeld handball i hall.

– Alle må respektere ein-metersregelen.

– Hald god handhygiene spesielt før de går inn i hallen, og etter trening. Her gjeld god handvask eller antibac. Det same gjeld ved skifte av aktivitet, før og etter bruk av fellesutstyr, etter besøk på toalettet og etter at du hostar eller nys. Klubben syter for at antibac vert tilgjengeleg ved strategiske punkt i idrettssenteret.

– Maks tal på personar i hallen/salen er 20 medrekna trenar, men de kan vere fleire om de deler av ein sal i hallen og trenar som to ulike grupper med maks 20 i kvar. Det er då eit vilkår at dei to gruppene kjem på treninga og går derifrå på ei litt ulike tidspunkt.

– Det er ikkje tilgang til garderobane, unntak er bruk av toalett i garderobe.

– Det er ikkje tilgang til styrkerom.

– Kom presis og gå derifrå straks treninga er over.

– Spelarane kan no kaste ball til kvarandre, men ballen må vaskast med såpe etter bruk. Løyvet føreset god handhygiene.

– Det er lov å bruke laust utstyr, som med ball føreset bruken god handhygiene.

– Det er førebels ikkje lov med klister i våre hallar.

– Er du sjuk held du deg heim. Om du utviklar sjukdom på trening går du heim så fort råd er.

– Unngå trengsel og køar på treninga. Bruk gjerne markeringstape for å vise meteravstanden på øvingar der dette er råd.

 

Olav Hatlemark, leiar Sportsleg utval Florø SK Handball

RETTLEIINGA CORONATILTAK SOM PDF-FIL

Med atterhald om trykkfeil