Personvernerklæringa som PDF-fil.

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa handlar om korleis Florø Sk Handball (Klubben) samlar
inn og brukar personopplysninger om deg. Vi ynskjer at du skal føle deg trygg på at vi
fylgjer lover og regler, enten du er medlem i klubben vår eller vitjar våre nettsider.

Innhald:
1. Kontaktinformasjon
2. Handsamingsansvarleg
3. Handsaming av personopplysninger
4. Føremål og grunnlag for behandling av personopplysningar
5. Kva opplysninger vert handsama?
6. Tilgang til informasjonen
7. Direkte marknadsføring
8. Korleis sikrar vi opplysningane?
9. Kor lenge tar vi vare på personopplysningar?
10. Dine rettar
11. Endringar i erklæringa

1. Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringa eller korleis vi
handsamer personopplysninger, kan du kontakte oss på info@florohandball.no eller
per post FLORØ SK HANDBALL,Postboks 150, 6905 FLORØ

2. Handsamingsansvarleg
Florø Sk Handball, ved styrets leiar, er ansvarleg for klubben si handsaming av
personopplysningar.

3. Handsaming av personopplysningar
Denne Personvernerklæringa gjeld for alle brukarar av nettsider Klubben har
oppretta sjølv, eller sider frå 3. part, som klubben kjøper tenester frå (t.d.
medlemsregistrering, cup-påmelding).

4. Føremål og grunnlag for handsaming av personopplysningar
Florø SK Handball innhentar og behandlar personopplysningar knytt til medlemskap
og deltaking i klubben sine aktiviteter. I tillegg til vår eiga heimeside
www.florohandall.no nyttar vi 3. part (Min Idrett https://minidrett.nif.no ) til
medlemsregister og Profixio https://www.profixio.com/reg/ til cup-påmelding).

5. Kva opplysningar vert handsama
Florø Sk Handball handsamer både personlig identifiserbare informasjon, og
ikkje-personleg identifiserbar informasjon om deg. Personleg identifiserbar
informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikkje personleg
identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikkje avdekker
din personlege identitet.

Eksempel på personlig identifiserbare informasjon som vil bli behandla:
– I vårt medlemssystem blir du bedt om å fylle inn navn, fødselsdato, epost,
telefonnummer, adresse, kjønn, og idrettsgrein
– Ved påmelding til cup/handballskuler blir du bedt om å registrer navn,
fødselsår og kontaktopplysninger, eventuelle allergier eller forhold vi skal
vere særskilt merksame på.
– Når du sender epost blir navn og epostadresse kunne bli lagra
– Når du vitjar www.florohandball.no vert di ip-adresse registrert. Florø SK
Handball knytter ikkje denne opplysninga direkte til deg som brukar.
Opplysningane nyttar vi til å administrere og vedlikehalde sidene våre.
Eksempel på kva statistikken gjev svar på er kor mange som vitjar sidene
våre, nasjonalitet, søkeord. Denne informasjonen gjer det mulig for oss å
utarbeide betre og meir brukarvenlege tilbod.

6. Tilgang til informasjon
For å sikre at handsaming av personopplysninger skjer på ein trygg måte, er det kun
godkjende personer i Florø Sk Handball som har tilgang til informasjonen du gir oss.
Antal personer med slik godkjenning er begrensa.
Vi vil ikkje avsløre, selge, distribuere, dele, videresende eller på anna måte utlevere
opplysninger eller personleg informasjon til nokon tredjepart.

7. Direkte marknadsføring
Vi tillet ikkje ein tredjepart å bruke dine personopplysningar for marknadsføring eller
kommunikasjonsføremål.

8. Korleis sikrer vi opplysningane?
Florø Sk Handball vil alltid sørge for forsvarlig og lovleg handsaming av
personopplysninger, og kun nytte slik informasjon til uttrykkeleg angitte og legitime
føremål, i samsvar med relevant lovgjevnad. Vi vil sørge for forsvarleg
informasjonssikkerhet knytt til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Personopplysninger vil ikkje lagrast lenger det som som er nødvendig for å
gjennomføre formålet med handsaminga.
Vi vil sjå til at våre datahandsamarar, som har tilgong til opplysningar om deg,
behandler dine personopplysningar i samsvar med denne erklæringa og med våre
plikter etter personvernlovgjevinga.

9. Kor lenge tar vi vare på dine personopplysningar?
Vi lagrar innsamla personopplysningar så lenge vi meiner det er naudsynt for å
oppfylle formålet med innsamlinga.
Når innsamla personopplysningar ikkje lenger er naudsynte for oss vert dei sletta på
ein sikker måte. Vi kan handsame opplysningane for statisiske føremål, men ved
slike høve blir opplysningane anonymisert.
Vi slettar personopplysningar når ein brukar gir beskjed om at han/ho ikkje lenger er
medlem.

10. Dine rettar
Som hovudregel har du rett til innsyn, retting og sletting av personopplysningar som
Florø Sk Handball handsamer om deg. Personvernregelverket gjev deg i visse
situasjoner rett til å kreve begrensning av handsaminga, til å gjere innsigelsar mot
handsaminga, og til å få utlevert opplysningar. Du har og rett til å trekke tilbake
samtykke til handsaming av personopplysninger om deg. Dette vil gjerne innebære
at du avslutter medlemsskap i Florø Sk Handball.
Dersom du ynskjer utøve desse rettane, ber vi om at du tar kontakt med klubben sin
handsamingsansvarleg. Sjå kontaktopplysningar innleiingsvis i erklæringa.

11. Endringer i erklæringa
Florø Sk Handball tek atterhald om å endre eller oppdatere Personvernerklæringa.
Alle endringar er gjeldande frå dei leggast ut, og vil omfatte informasjon samla inn frå
den datoen så vel som eksisterande informasjon lagra av Florø Sk Handball. Du kan
finne ut når desse retningslinjene sist vart revidert ved å sjå «sist oppdatert» øverst
på denne sida.

 

REALLY SIMPLE SSL
Really Simple SSL og Really Simple SSL-utvidelsen behandler ingen personlig informasjon, så Personvernforordningen (GDPR) får ingen anvendelse for disse utvidelsene eller bruken av disse på ditt nettsted. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring her.

 

HUMMINGBIRD
Third parties

Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found here.