NYTT STYRE FLORØ SK HANDBALL og AVTAKKING AV DET GAMLE

På årsmøte 7. mai med til sammen ca. 40 deltagere via ZOOM fikk Florø SK Handball et nytt styre med hele 9 nye styremedlemmer og med 3 fra det gamle ble det nye «arbeidende» styret på hele 12 stk.

Årsmøte ble ledet av dirigent Arlene Vågene som sammen med Øyvind Østrem også var hhv leder og medlem av valgkomiteen.

Der ble saker som årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, handlingsprogram 2020 – 2025, organisasjonsplan, årshjul, etablering av ungdomsråd gjennomgått og besluttet og nytt styre valgt.

Mandag 18. mai gjennomførte vi et felles møte med det nye og gamle styret for kompetanseoverføring og avtakking av det gamle.

Følgende ble takket av med rosene ord og blomster:

 • Jorunn Laila Farsund som nestleder etter totalt 5 år i styret.
 • Vivian Eriksen som medlemsansvarlig/fakturering etter 2 år i styret.
 • Inger Alsaker som kasserer etter 2 år i styret.
 • Anne-Grete sagen som sekretær etter 2 år i styret.

Jorunn, med sin evne til å få kontroll, oversikt, lange fartstid, sin evne til å tenke struktur/organisering og ikke minst økonomi, har en stor del av æren for den flotte utviklingen klubben har hatt de siste 5 årene. Men samtidig må det presiseres at samtlige som nå forlater styret har gjort en meget god jobb i styret og for klubben. BZ (Job Well Done)

Onsdag 20 gjennomførte vi et konstituerende styremøte der de fleste store oppgavene ble fordelt. Det nye styret vil nå bestå av:

 • Morten Mortensen
 • Olav Hatlemark
 • Oddlaug Nordal Fredheim
 • Nina Anett Steindal
 • Janne Sunde
 • Karianne Skavøy
 • Frode Sandvik
 • Annbjørg Hestdal
 • Olav Kvalvik
 • Monica Bøhmer
 • Rune Grimstad
 • Øyvind Østrem

Vi skal nå bruke tiden fremover til å sikre at vi får en god fordeling av oppgaver i styret og at vi sikrer at hele klubben med dens mange synlige og usynlige deler våkner fra «Corona dvalen» og blir klar for en ny sesong.

Med et slikt sterkt team i styret med en god blanding av kontinuitet og ny energi har vi alle forutsetninger for å sikre en fin utvikling av Florø SK Handball.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto (gamle styret): Olav Hatlemark

Vivien Eriksen, Jorunn Farsund og Inger Alsaker blei takka av på styremøtet.

Jorunn Farsund, avtroppende nestleiar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Inger Alsaker, avtroppende kasserar og Morten Mortensen, leiar i Florø SK Handball.

Foto (nye styret): Cecilia Molander

Bak, frå venstre: Morten Mortensen, Olav Kvalvik, Monica Bøhmer, Frode Sandvik, Rune Grimstad, Øyvind Østrem, Olav Hatlemark, Karianne Skavøy, Janne Yri, Nina Anett Steindal og Oddlaug Nordal Fredheim. Annbjørg Hestdal var dessverre ikkje til stades ved fotograferinga.

KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HÅNDBALL

En merkedag i klubbens historie.

Endelig har vi klart å beskrive vår virksomhet mellom “to permer”.

Klubbhåndboka for Florø SK Handball skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Den er laget av styret med utgangspunkt i mal fra Norges Idrettsforbund (NIF) som Norges Håndballforbund (NHF) bruker og etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.  Mye av underlaget er hentet primært fra NIF og NHF siden hjemmesider eller er linket dit.

Den er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka er sentral i klubbens arbeid med å heve kvaliteten i alle ledd og vil være gjenstand for en løpende revisjon.

Selv om klubbhåndboka nå er godkjent av styret er dette kun et første utkast (80 %). For at boka skal bli bedre er vi avhengig av tilbakemelding på feil, mangler eller forhold som er mangelfullt eller ikke beskrevet slik at den kan bli oppdatert.

Klubbhåndboka ligger under fana “OM OSS”, eller klikk på “Klubbhåndboka” i teksten.

Men uansett, godkjenning og publisering av KLUBBHÅNDBOK FOR FLORØ SK HANDBALL er en merkedag i klubbens historie. BZ til dere alle som har bidratt.

Vi skal bli bedre og det gir vi oss ikke på “6900 Florø”.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

,

Avskjedsfest for Hákon og Friða

Idrettshallane opnar i Florø

Mandag 18. mai kan vi starte å trene att i idrettssenteret. Vilkåret er at vi kjenner og følgjer prinsippa som gjeld for å unngå corona-smitte under trening i handball-hall. Sjå og lær rettleiaren lenger nede!

Merk dykk forslaget til nye treningstider. Om tida de har fått ikkje passar gje meg beskjed snarast. Grunna vedlikehaldsarbeid i senteret vil de truleg måtte bruke inngangen ved løpebana. Vi skal prøve å få aktivert tilgangskorta til ein trenar for kvart lag til måndag

Førebels opnar vi berre for trening ned til og med neste sesongs 12-årsklasse, og for dei gruppene som har sagt ifrå om at dei vil begynne å trene.

Hovudtrenaren for årgangen har ansvaret for at reglane vert følgt opp! Her er nokre hovudpunkt i rettleiinga som gjeld handball i hall.

– Alle må respektere ein-metersregelen.

– Hald god handhygiene spesielt før de går inn i hallen, og etter trening. Her gjeld god handvask eller antibac. Det same gjeld ved skifte av aktivitet, før og etter bruk av fellesutstyr, etter besøk på toalettet og etter at du hostar eller nys. Klubben syter for at antibac vert tilgjengeleg ved strategiske punkt i idrettssenteret.

– Maks tal på personar i hallen/salen er 20 medrekna trenar, men de kan vere fleire om de deler av ein sal i hallen og trenar som to ulike grupper med maks 20 i kvar. Det er då eit vilkår at dei to gruppene kjem på treninga og går derifrå på ei litt ulike tidspunkt.

– Det er ikkje tilgang til garderobane, unntak er bruk av toalett i garderobe.

– Det er ikkje tilgang til styrkerom.

– Kom presis og gå derifrå straks treninga er over.

– Spelarane kan no kaste ball til kvarandre, men ballen må vaskast med såpe etter bruk. Løyvet føreset god handhygiene.

– Det er lov å bruke laust utstyr, som med ball føreset bruken god handhygiene.

– Det er førebels ikkje lov med klister i våre hallar.

– Er du sjuk held du deg heim. Om du utviklar sjukdom på trening går du heim så fort råd er.

– Unngå trengsel og køar på treninga. Bruk gjerne markeringstape for å vise meteravstanden på øvingar der dette er råd.

 

Olav Hatlemark, leiar Sportsleg utval Florø SK Handball

RETTLEIINGA CORONATILTAK SOM PDF-FIL

Med atterhald om trykkfeil

Florø SK Handball skal bli “Drivkraft for håndball i fylket” med støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Florø SK Handball er over dobbelt så stor i antall aktive (610) og lag (64) som den nest største klubben i vår del av fylket. Vi har drevet godt i mange år og i 2018 ble klubben kåret til «Årets breddeklubb» i NHF Region Vest. Vi har kompetanse, ildsjeler, evne til samarbeid, gjennomføring og evne både til å lære av andre og lære bort selv.
Florø er rett og slett et tyngdepunkt for håndball mellom Bergen og Molde. Samtidig vet vi mange av håndballklubbene i vår del av fylket sliter på flere områder som vi erfaringsmessig har vunnet lang erfaring med så som Cup, håndballskoler, HåndballCamp og utvikling av trenere. Vi ser det derfor som en vinn-vinn situasjon for oss og vår del av fylket at vi tar en lederrolle med å dele våre erfaringer, støtte andre klubber i gang og skape et tilbud som på mange måte kun har vært forbehold Bergen og klubbene der.
Gjennom prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal vi påta oss en lederrolle som skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket.
Vi er meget glad for at vi har fått Sparebankstiftelsen med på dette prosjektet som er delt i fire underprosjekt:
 • Opprettholde og videreutvikle Vestkyst Cup med flere lag og spillere spesielt fra vårt område gjennom redusert påmeldingsavgift for lag, spillere samt leie inn kompetansepersonell for foredrag og inspirasjon for barn og unge.
 • Støtte andre klubber med å etablere håndballskoler med utgangspunkt i den kompetansen vi har på dette området.
 • Vertskap for HåndballCamp og redusere kostander for deltagelse
 • Vertskap for trenerutdannelse og redusere kostnader for deltagelse, samt besøk og kartlegging av behov i andre klubber i Kinn og Bremanger kunne støtte trenerutdannelse i andre klubber basert på deres behov.
Støtten fra Sparebankstiftelsen var helt avgjørende for oppstart av prosjektet som har en kostnadsrammen på opp under 300.000.-. Vi håper at støtten fra Sparebankstiftelsen vil utløse støtte fra andre også slik at vi kan oppnå full effekt for prosjektet.
Selv om situasjonen nå er mer krevende med de restriksjoner som Corona-viruset gis oss alle, har vi stor tro på at vi skal kunne gjennomføre prosjektet iht intensjonen i løpet av 2020 og 2021.
Florø SK Handball vil si tusen takk for den flotte gaven fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane. Vi ser på den som en annerkjennelse på alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, foreldre og støttespillere gjør for å opprettholde og videreutvikle Florø SK Handball.
sparebankstiftinga.no

Sparebanken Sogn og Fjordane

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball
Florø SK Handball skal bli "Drivkraft for håndball i fylket" med 100.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Leiar SU: Olav Hatlemark, leiar Florø SK Handball: Morten Mortensen, Sparebankstiftelsen: Ole Aukland og nestleiar Florø SK Handball: Jorunn Farsund utanfor Florø idrettssenter. Florø SK Handball er klare for å ta tak i «Drivkraft for håndball i fylket»  Foto: Cecilia Photography.

Årsmøte 7. mai 2020 kl. 19:00

Hermed kaller Florø SK Handball til årsmøte torsdag 7. mai kl. 19:00.
Lenkje til årsmøtedokumenter finn du nedst på sida.

Grunn av koronatider så har vi årsmøtet med den nettbaserte videokonferanse-appen ZOOM.

Bli med på årsmøtet  ved å klikke på lenka under. Øyvind er pålogga frå  kl. 18.30 om du vil teste teknikken før møtet starter.

Øyvind Østrem is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://hvl.zoom.us/j/67202294211?pwd=dHZBVUlac0VFYm9FcSt4QTlWLzRXQT09

Meeting ID: 672 0229 4211
Password: 594604
One tap mobile
+4773494877,,67202294211#,,1#,594604# Norway
+4723960588,,67202294211#,,1#,594604# Norway

 

2020-03-12 Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025.
2020-05-06 Florø SK Handball Budsjett 2020 m regnskapstall 2019 2018
2020-03-12 Florø SK Handball Årshjul (rammer) knyttet til Handlingsprogram og klubbens drift.
2020-03-12 Etablering av ungdomsråd i Florø SK Handball
2020-03-12 Organisasjonsplan Florø SK Handball
2020-03-12 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte for 2020 i Florø SK Handball..
2020-03-12 Årsmelding for Florø SK Handball 2019.
2020-05-03 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte for 2020 i Florø SK Handball.
APP 1 til Del 2-Mål og handlinger til Florø SK Handball handlingsprogram 2020-2025.
Vedlegg 1 til APP 1 til Del 2 – Sportsplan til Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025.
Vedlegg A-2 Regnskap 2019 BALANSE – SPESIFIKASJON
Vedlegg A-1 Regnskap 2019 RESULTATREGNSKAP – SPESIFIKASJON

Håndballforbundets koronavettregler

1. april 2020

Hei alle håndballvenner

Det vises til dagens informasjon fra Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbund, vedrørende idrettsaktivitet.

For Norges Håndballforbund er fremdeles prioritet 1 at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19.

Jo større vårt felles bidrag er til dette, desto raskere kan vi håpe en mer normalisert hverdag, inklusive gleden vi alle finner i håndball.

Basert på dagens informasjon er det klart at dette blant annet utelukker all aktivitet som innebærer bruk av håndball, med eksempelvis pasninger og kast/mottak som involverer flere personer.

Det er også tydelig at all risiko for fysisk kontakt er svært høy om man ikke følger de avklaringer som i dag er presentert. Videre presiseres det, gjennom en uttalelse fra helsedirektør Bjørn Guldvog, at «vi bør ikke være mer enn fem personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst to meter mellom». I dette ligger en sterk anbefaling om at én av disse fem er en trener/voksen.

Norges Håndballforbund ber om at alle i håndballfamilien både respekterer og følger de råd og veiledninger som i dag er presentert. La oss med dette vise at vi alle sammen bidrar i dugnaden.

Gjennom de siste ukene har vi på Norges Håndballforbunds Facebook-sider presentert en rekke eksempler på treningsøvelser, utført av noen av Norges og verdens fremste håndballspillere. Vi anbefaler at det holdes fokus på denne type aktivitet, samt at den enkelte klubb og lag ser på hvilke muligheter dagens informasjon gir for alternative treninger.

Vi er klar over at det landet rundt nå er 130 000-140 000 mennesker som alle venter på, og gleder seg til, å drive håndballaktivitet igjen. Det gjelder naturligvis alle oss i Norges Håndballforbund også.

Vårt fokus er som nevnt innledningsvis at vi alle sammen bidrar i dugnaden. Vi er derfor helt klare på at vi ikke kommer til å anbefale tradisjonell håndballaktivitet igjen, før dette er i tråd
med myndighetenes bestemmelser.

Jeg benytter samtidig muligheten til å ønske dere alle sammen en riktig god påske.

Vennlig hilsen
Erik Langerud
Generalsekretær Norges håndballforbund

Se følgende lenker for mer informasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Vestkyst Cup 2020 er dessverre kansellert

Kjære Vestkyst Cup-venner.

Florø SK Handball har, etter en helhetlig vurdering av situasjonen knyttet til Covid-19-pandemien og i samråd med lokale helsemyndigheter, besluttet å kansellere Vestkyst Cup 5-7 juni 2020.

Vi beklager dette spesielt til de klubber og lag som er påmeldt allerede og til dere som har sittet litt på «gjerde» og ventet, men som antakelig ville meldt dere på.

Vi anmoder om at alle lag som har betalt påmeldingsavgift om å ta kontakt slik at vi kan få et bankkontonummer som vi kan betale dere tilbake på.

Vi skal nå fokusere på å bidra i den store dugnaden knyttet til å redusere korona virusets utbredelse ved å fortsette å følge nasjonale og kommunale lover, regler og pålegg.

Men vi skal også se fremover for vi er optimister og har allerede startet planleggingen av neste års Vestkyst Cup  tentativt 4. – 6. juni 2021. Vår ambisjon og drømmer er at den skal bli den beste Vestkyst Cup «ever» og håper å se både nye og gamle venner der for å sikre at drømmer kan bli til virkelighet gjennom gode håndballopplevelser.

Samtidig vil vi oppfordre klubber og lag til å vurdere vår naboklubb Førde IL Handball sin Førde Handball Cup 28. – 30. august 2020 og håper at den vil kunne gjennomføres på en god måte.

Er det noen spørsmål ang Vestkyst Cup 2020/2021 så ta kontakt med:

· Adm: Jorunn Farsund: jorunn@florohandball.no tlf: 91 61 61 80

· Sport: Kjell Hovland: kjell@skaar-vvs.no tlf 97 19 96 85

 

Ta vare på dere.

mvh

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Slik avsluttes sesongen 2019-20 (fra Norges handballforbund (NHF))

(Teksten kjem frå NHF sine sider.)

Nederst på denne siden finner du all informasjon NHF har publisert vedrørende koronavirusets påvirkning på håndballen.

Slik avsluttes sesongen 2019-20

All håndballaktivitet er nå innstilt på grunn av koronavirusets utbredelse.

Norges Håndballforbund presenterte 18.mars prinsippene for hvordan tabellene for seriespillet skal beregnes og sluttføres.

De overordnede prinsippene som er vedtatt for seriespillet i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon er:​ 

«Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie». ​

Opp- og nedrykk

 • I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Regional kvote for opprykk til 2. divisjon blir opprettholdt.
 • Lag som etter beregning havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i noen av seriene kommende sesong.​ Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn tolv lag.Lag som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i samme divisjon.
 • NHF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de tre foregående kategoriene. Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon for kommende sesong bli publisert på handball.no.
 • NHF utreder behovet for å utvide reservasjonsmuligheter og frister, og vil komme tilbake til dette.​

Les mer om hvordan de ulike seriene avsluttes.

Dette gjelder for internasjonal håndball

OL-kvalifiseringen er utsatt for begge kjønn. Håndballjentene skulle spilt i Montenegro 20.-22. mars, mens Håndballguttas pulje var berammet til Trondheim Spektrum 17.-19. april. IHF opererer med en plan om at kvalifiseringene skal gjennomføres i juni. Billettkjøpere i Trondheim vil bli kontaktet av Eventim med tilbud om refusjon.

All aktivitet for yngre landslag og beachlandslagene er også avlyst frem til 24. mai.

EHF har lansert alternative spilledatoer for sine Final 4-arrangement, alle europacupkamper – inkludert Haldens kvartfinaeoppgjør mot Valur – fra nå og frem til 12. april er utsatt på ubestemt tid, og kvalifiseringene til EURO 2020 for kvinner i mars er omberammet til juni.

Informasjon til klubber og lag

Norges Håndballforbund anmoder alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Helsedirektoratet har vedtatt at idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs skal stenges.

Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset.

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset: 

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonellet.

NHF: Lisensen dekker også egentrening

Foto: Vegard Grøtt/NTB Scanpix

Gjensidige har bestemt at håndballisensen også vil dekke organisert egentrening.

Håndballisensen gjelder normalt sett bare organisert trening. Det som foregår nå, er imidlertid ikke normalt. For eksempel er idrettsanlegg vedtatt avstengt, og aktivitetene er satt helt på vent. Treningsstudioene er også lukket.

Håndballspillere bes istedet, som øvrige idrettsutøvere og befolkningen ellers, om å trene på egen hånd. Dette utløser spørsmål om hvilken form for dekning håndballisensen gir, dersom det skulle oppstå situasjoner i forbindelse med egentreningen.

Norges Håndballforbund har Gjensidige som forsikringspartner, også i lisenssammenheng. Gjensidige og Norges Håndballforbund har inngått en avtale om at lisensen i denne situasjonen også skal dekke strukturert egentrening – for eksempel løpe- og styrketrening, i tillegg til håndballspesifikk alenetrening med ball.

Aktiviteter som utføres sammen med andre, for eksempel løkkefotball eller annen ballek, dekkes ikke. Ikke minst siden denne formen for sammenkomst strider mot råd fra Folkehelseinstituttet.

Vår samleside om koronaviruset

Mer info om lisensordningen

Se mer om trening på handball.no

 

17.03.2020  Lars Kvam, Norges håndballforbund